CONȚINUT:

 1. DISPOZIȚII GENERALE
 2. MOTIVE DE PRELUCRARE
 3. SCOPUL, BAZA ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE
 4. DESTINATARI DE DATE ÎN MAGAZINUL ONLINE
 5. PROFILAREA MAGAZINULUI ONLINE
 6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE
 7. COOKIE-URI ÎN MAGAZINUL WEB ȘI ANALIZĂ
 8. DISPOZIȚII FINALE
 9. FORMULARUL DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI

§ 1. DISPOZIȚII GENERALE

  1. Această politică de confidențialitate a Magazinului online are doar un scop informativ, ceea ce înseamnă că nu constituie o sursă de obligații pentru Beneficiarii serviciilor sau Clienții Magazinului online. Politica de confidențialitate conține, în primul rând, norme privind prelucrarea datelor cu caracter personal de către Administrator în Magazinul online, inclusiv motivele, scopurile și durata prelucrării datelor cu caracter personal și drepturile persoanelor vizate, precum și informații privind utilizarea cookie-urilor și a instrumentelor analitice în Magazinul online.
  2. Administratorul datelor cu caracter personal colectate prin intermediul magazinului pe internet este INFOLAB, NARLOCH, SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ cu sediul social în Tychy (sediul social și adresa de livrare: ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy); înscrisă în Registrul Întreprinzătorilor din Registrul Național al Instanțelor de Judecată sub numărul KRS 0000759058; instanța de înregistrare unde se păstrează documentația societății: Tribunalul districtual Katowice-Wschód din Katowice, Secția a VIII-a economică a Registrului Național al Tribunalelor; capitalul social de: PLN 1.634.300,00, NIP 6462914275, REGON 241941167, adresa de e-mail: [email protected], numărul de telefon: 32 70 70 400 și numărul de fax: 32 750 50 30 – denumit în continuare „administratorul” și fiind în același timp furnizorul de servicii al magazinului pe internet și vânzătorul.
  3. Datele cu caracter personal din Magazinul online sunt prelucrate de către Administrator în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în special în conformitate cu Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) – denumit în continuare „RODO” sau „Regulamentul RODO„. Textul oficial al Regulamentului RODO: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679
  4. Utilizarea magazinului online, inclusiv efectuarea de achiziții, este voluntară. În mod similar, furnizarea aferentă a datelor cu caracter personal de către Client sau Clientul care utilizează Magazinul online este voluntară, sub rezerva a două excepții: (1) încheierea de acorduri cu Administratorul – nerespectarea obligației de a furniza, în cazurile și în măsura indicată pe site-ul web al Magazinului online și în Regulamentul Magazinului online și în prezenta politică de confidențialitate, datele cu caracter personal necesare pentru încheierea și executarea unui Contract de vânzare sau a unui acord de furnizare de servicii electronice cu Administratorul duce la imposibilitatea încheierii unui astfel de acord. Furnizarea datelor cu caracter personal într-un astfel de caz este o cerință contractuală și, dacă persoana vizată dorește să încheie un anumit acord cu Administratorul, aceasta este obligată să furnizeze datele necesare. De fiecare dată, sfera datelor necesare pentru încheierea unui contract este indicată în prealabil pe site-ul web al magazinului pe internet și în Termenii și condițiile magazinului pe internet; (2) obligații legale ale administratorului – furnizarea datelor cu caracter personal este o cerință legală care rezultă din legile general aplicabile care impun administratorului obligația de a prelucra date cu caracter personal (de exemplu, prelucrarea datelor în scopuri fiscale sau contabile), iar nerespectarea furnizării acestor date va face imposibilă îndeplinirea de către administrator a acestor obligații.
  5. Operatorul acordă o atenție deosebită protejării intereselor persoanelor ale căror date cu caracter personal le prelucrează și, în special, este responsabil și se asigură că datele pe care le colectează sunt: (1) sunt prelucrate în mod legal; (2) sunt colectate în scopuri specificate și legitime și nu sunt supuse unei prelucrări ulterioare incompatibile cu aceste scopuri; (3) sunt corecte din punct de vedere material și adecvate în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate; (4) sunt păstrate într-o formă care permite identificarea persoanelor vizate pentru o perioadă de timp care nu depășește perioada necesară pentru atingerea scopului prelucrării; și (5) sunt prelucrate într-un mod care asigură securitatea adecvată a datelor cu caracter personal, inclusiv protecția împotriva prelucrării neautorizate sau ilegale și împotriva pierderii, distrugerii sau deteriorării accidentale, prin intermediul unor măsuri tehnice sau organizatorice adecvate.
  6. Având în vedere natura, domeniul de aplicare, contextul și scopurile prelucrării, precum și riscul de încălcare a drepturilor sau libertăților persoanelor fizice cu probabilitate și gravitate diferite, operatorul pune în aplicare măsuri tehnice și organizatorice adecvate pentru a se asigura că prelucrarea are loc în conformitate cu prezentul regulament și pentru a putea demonstra acest lucru. Aceste măsuri sunt revizuite și actualizate, după caz. Administratorul aplică măsuri tehnice pentru a preveni achiziționarea și modificarea de către persoane neautorizate a datelor cu caracter personal transmise pe cale electronică.
  7. Toate cuvintele, expresiile și acronimele care apar în această politică de confidențialitate și care încep cu majusculă (de exemplu, Vânzător, Magazin online, Serviciu electronic) vor fi înțelese în conformitate cu definiția lor conținută în Regulile și Regulamentele Magazinului online disponibile pe paginile Magazinului online.

§ 2. MOTIVE PENTRU PRELUCRAREA DATELOR

  1. Operatorul are dreptul de a prelucra date cu caracter personal în cazul în care și în măsura în care sunt îndeplinite una sau mai multe dintre următoarele condiții: (1) persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în unul sau mai multe scopuri specificate; (2) prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract; (3) prelucrarea este necesară pentru respectarea unei obligații legale care îi revine operatorului; sau (4) prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime urmărite de operator sau de o parte terță, cu excepția cazului în care interesele sau drepturile și libertățile fundamentale ale persoanei vizate prevalează asupra intereselor sau drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei vizate care necesită protecția datelor cu caracter personal, în special în cazul în care persoana vizată este un copil.
  2. Prelucrarea datelor cu caracter personal de către operator necesită, în fiecare caz, existența a cel puțin unul dintre motivele indicate la punctul. 2.1 din Politica de confidențialitate. Motivele specifice pentru prelucrarea de către Administrator a datelor cu caracter personal ale Destinatarilor Serviciilor și ale Clienților Magazinului pe Internet sunt indicate în secțiunea următoare a politicii de confidențialitate – cu referire la scopul dat al prelucrării datelor cu caracter personal de către Administrator.

§ 3. SCOPUL, TEMEIUL ȘI DURATA PRELUCRĂRII DATELOR ÎN MAGAZINUL ONLINE

  1. În fiecare caz, scopul, temeiul și perioada și destinatarii datelor cu caracter personal prelucrate de către Administrator rezultă din activitățile întreprinse de către respectivul Client sau Client în Magazinul online sau de către Administrator. De exemplu, în cazul în care un Client decide să facă o achiziție din Magazinul Online și alege colectarea personală a Produsului achiziționat în locul livrării prin curier, datele sale cu caracter personal vor fi prelucrate în scopul executării Contractului de vânzare încheiat, dar nu vor mai fi puse la dispoziția transportatorului care efectuează livrarea în numele Administratorului.
  2. Administratorul poate prelucra datele cu caracter personal în cadrul magazinului online în următoarele scopuri, pe baza și pentru perioadele indicate în tabelul de mai jos:

Scopul prelucrării datelor

Temeiul juridic pentru prelucrarea datelor

Perioada de păstrare a datelor

Executarea unui contract de vânzare sau a unui acord de furnizare a unui serviciu electronic sau luarea de măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea contractelor menționate mai sus

articolul 6 alineatul (1) litera (b) din Regulamentul RODO (executarea unui contract) – prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a lua măsuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract

Datele sunt stocate pentru perioada de timp necesară pentru executarea, rezilierea sau expirarea în alt mod a contractului de vânzare sau a contractului de servicii electronice încheiat.

Marketing direct

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al Administratorului) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale Administratorului – constând în protejarea intereselor și a imaginii bune a Administratorului, a magazinului său online și în scopul vânzării de Produse

Datele sunt stocate pe perioada de existență a interesului legitim urmărit de administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a pretențiilor administratorului față de persoana vizată din cauza activităților comerciale ale administratorului. Termenul de prescripție este determinat de dispozițiile legale, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de desfășurarea de activități comerciale este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani).

Operatorul nu poate prelucra datele în scopuri de marketing direct în cazul în care persoana vizată se opune efectiv în acest sens.

Marketing

articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul RODO (consimțământ) – persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopuri de marketing de către operator

Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară în acest scop.

Exprimarea opiniei clientului cu privire la contractul de vânzare încheiat

articolul 6 alineatul (1) litera (a) din Regulamentul RODO – persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopul exprimării unei opinii

Datele sunt stocate până când persoana vizată își retrage consimțământul pentru prelucrarea ulterioară în acest scop.

Contabilitate

Articolul 6 alineatul (1) litera (c) din Regulamentul RODO coroborat cu articolul 74 alineatul (2) din Legea contabilității, adică din 30 ianuarie 2018. (Monitorul Oficial al României din 2018, poziția 395) – prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea unei obligații legale care îi revine administratorului

Datele sunt păstrate pentru perioada prevăzută de legea care obligă administratorul să țină contabilitatea (5 ani, calculați de la începutul anului următor exercițiului financiar la care se referă datele).

stabilirea, formularea sau apărarea creanțelor pe care administratorul le poate invoca sau care pot fi invocate împotriva administratorului

articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al administratorului) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale administratorului – constând în stabilirea, afirmarea sau apărarea creanțelor pe care administratorul le poate ridica sau care pot fi ridicate împotriva administratorului

Datele sunt stocate pe durata existenței interesului legitim urmărit de administrator, dar nu mai mult decât pe durata de prescripție a pretențiilor care pot fi formulate împotriva administratorului (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile împotriva administratorului este de șase ani).

Utilizarea site-ului web al magazinului online și asigurarea bunei funcționări a acestuia

Articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al administratorului) – prelucrarea este necesară în scopul intereselor legitime ale administratorului – constând în operarea și întreținerea site-ului web al magazinului online

Datele sunt stocate pe perioada de existență a interesului legitim urmărit de administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a pretențiilor administratorului față de persoana vizată din cauza activităților comerciale ale administratorului. Termenul de prescripție este determinat de dispozițiile legale, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de activitățile comerciale este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani).

Ținerea de statistici și analiza traficului în magazinul online

articolul 6 alineatul (1) litera (f) din Regulamentul RODO (interesul legitim al Administratorului) – prelucrarea este necesară în scopurile care decurg din interesele legitime ale Administratorului – constând în realizarea de statistici și analize ale traficului în Magazinul online pentru a îmbunătăți funcționarea Magazinului online și a crește vânzările de Produse

Datele sunt stocate pe perioada de existență a interesului legitim urmărit de administrator, dar nu mai mult decât pentru perioada de prescripție a pretențiilor administratorului față de persoana vizată din cauza activităților comerciale ale administratorului. Termenul de prescripție este determinat de dispozițiile legale, în special de Codul civil (termenul de prescripție de bază pentru pretențiile legate de desfășurarea de activități comerciale este de trei ani, iar pentru contractul de vânzare este de doi ani).

§ 4. DESTINATARI DE DATE ÎN MAGAZINUL ONLINE

  1. Pentru buna funcționare a magazinului online, inclusiv pentru executarea contractelor de vânzare încheiate, este necesar ca administratorul să utilizeze serviciile unor entități externe (cum ar fi un furnizor de software, un curier sau un procesator de plăți). Administratorul va utiliza numai serviciile unor astfel de împuterniciți care oferă garanții suficiente cu privire la punerea în aplicare a unor măsuri tehnice și organizatorice adecvate, astfel încât prelucrarea să îndeplinească cerințele Regulamentului RODO și să protejeze drepturile persoanelor vizate.
  2. Datele cu caracter personal pot fi transferate de către operator către o țară terță, caz în care operatorul se asigură că acest lucru se va face în legătură cu o țară care asigură un nivel adecvat de protecție – în conformitate cu Regulamentul RODO, iar în cazul altor țări, că transferul va avea loc pe baza unor clauze standard de protecție a datelor. Operatorul se asigură că persoana vizată are posibilitatea de a obține o copie a datelor sale. Operatorul transferă datele cu caracter personal colectate numai dacă și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului specific al prelucrării în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.
  3. Transferul de date de către Administrator nu are loc în toate cazurile și nu către toți destinatarii sau categoriile de destinatari indicate în politica de confidențialitate – Administratorul transferă datele numai atunci când este necesar pentru îndeplinirea scopului dat al prelucrării datelor cu caracter personal și numai în măsura în care este necesar pentru îndeplinirea acestuia. De exemplu, în cazul în care Clientul utilizează colectarea personală, datele sale nu vor fi transferate către transportatorul care cooperează cu Administratorul.
  4. Datele cu caracter personal ale destinatarilor serviciilor și ale clienților magazinului online pot fi comunicate următorilor destinatari sau categorii de destinatari:
   1. transportatori / expeditori / intermediari de curierat / entități care se ocupă de depozit și/sau de procesul de expediere – în cazul unui Client care utilizează metoda de livrare a Produsului prin poștă sau curierat din Magazinul online, Administratorul va pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția transportatorului, expeditorului sau intermediarului selectat care efectuează expedierea în numele Administratorului, iar dacă expedierea se face dintr-un depozit extern – la entitatea care se ocupă de depozit și/sau de procesul de expediere – în măsura în care este necesar pentru a finaliza livrarea Produsului către Client.
   2. Entități care se ocupă de plățile electronice sau cu cardul de credit – în cazul unui Client care utilizează metoda de plată electronică sau cu cardul de credit în Magazinul online, Administratorul va pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția unei entități selectate care se ocupă de plățile menționate mai sus în Magazinul online, la ordinul Administratorului, în măsura în care este necesar pentru a gestiona plata efectuată de Client.
   3. creditori / locatori – în cazul unui client care utilizează metoda de plată în rate sau metoda de plată prin leasing în magazinul online, administratorul pune datele cu caracter personal colectate ale clientului la dispoziția unui creditor sau locator selectat care asigură serviciile de plată menționate mai sus în magazinul online în numele administratorului, în măsura în care este necesar pentru a efectua plata efectuată de client.
   4. furnizorul unui sistem de sondaj de opinie – în cazul unui Client care a fost de acord să își exprime opinia cu privire la un Contract de vânzare încheiat, Administratorul pune datele cu caracter personal colectate ale Clientului la dispoziția unei entități selectate care furnizează un sistem de sondaj de opinie cu privire la Contractele de vânzare încheiate în Magazinul Internet în numele Administratorului, în măsura în care acest lucru este necesar pentru ca Clientul să își exprime opinia prin intermediul sistemului de sondaj de opinie.
   5. furnizorii de servicii care furnizează administratorului soluții tehnice, informatice și organizatorice care permit administratorului să își desfășoare activitatea comercială, inclusiv magazinul pe internet și serviciile electronice furnizate prin intermediul acestuia (în special, furnizorii de software informatic pentru funcționarea magazinului pe internet, furnizorii de servicii de e-mail și de găzduire și furnizorii de software de gestionare a afacerii și de asistență tehnică pentru administrator) – administratorul va pune datele cu caracter personal colectate ale clientului la dispoziția furnizorului ales care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care acest lucru este necesar pentru îndeplinirea scopului dat al prelucrării datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.
   6. furnizorii de servicii contabile, juridice sau de consultanță care oferă asistență contabilă, juridică sau de consultanță administratorului (în special un birou de contabilitate, o societate de avocatură sau o agenție de recuperare a creanțelor) – administratorul va pune datele cu caracter personal colectate ale clientului la dispoziția furnizorului selectat care acționează în numele său numai în cazul și în măsura în care este necesar pentru a atinge scopul dat al prelucrării datelor în conformitate cu prezenta politică de confidențialitate.

§ 5. CREAREA DE PROFILURI ÎN MAGAZINUL ONLINE

  1. Regulamentul RODO impune operatorului să furnizeze informații privind procesul decizional automatizat, inclusiv crearea de profiluri, astfel cum se menționează la articolul 22 alineatele (1) și (4) din Regulamentul RODO, și, cel puțin în aceste cazuri, informații relevante privind modalitățile de luare a acestor decizii, precum și privind semnificația și consecințele preconizate ale unei astfel de prelucrări pentru persoana vizată. Ținând cont de acest lucru, Operatorul oferă informații privind posibila profilare în această secțiune a politicii de confidențialitate.
  2. Administratorul poate utiliza crearea de profiluri în Magazinul online în scopuri de marketing direct, dar deciziile luate de Administrator pe baza acestora nu se referă la încheierea sau refuzul unui contract de vânzare sau la posibilitatea de a utiliza serviciile electronice din Magazinul online. Efectul utilizării profilării în Magazinul online poate fi, de exemplu, acordarea unei reduceri, trimiterea unui cod de reducere, reamintirea unei persoane cu privire la achizițiile neterminate, trimiterea unei propuneri de Produs care poate corespunde intereselor sau preferințelor persoanei sau care oferă condiții mai bune în comparație cu oferta standard a Magazinului online. În pofida profilării, este la latitudinea persoanei să decidă în mod liber dacă dorește să profite de reducerea sau de condițiile mai bune primite în acest mod și să facă o achiziție de la Magazinul online.
  3. Crearea de profiluri în magazinul online implică analiza sau predicția automată a comportamentului unei persoane pe site-ul web al magazinului online, de exemplu, prin adăugarea unui anumit produs în coș, navigarea pe pagina unui anumit produs din magazinul online sau prin analiza istoricului anterior al achizițiilor efectuate în magazinul online. Condiția pentru o astfel de profilare este ca administratorul să fie în posesia datelor cu caracter personal ale persoanei pentru a putea trimite ulterior persoanei, de exemplu, un cod de reducere.
  4. Persoana vizată are dreptul de a nu face obiectul unei decizii care se bazează exclusiv pe prelucrarea automată, inclusiv crearea de profiluri, și care produce efecte juridice asupra persoanei vizate sau afectează în mod similar și semnificativ persoana vizată.

§ 6. DREPTURILE PERSOANEI VIZATE

  1. Dreptul de acces, rectificare, restricție, ștergere sau portabilitate – Persoana vizată are dreptul de a solicita operatorului accesul la datele sale cu caracter personal, rectificarea, ștergerea („dreptul de a fi uitat”) sau restricționarea prelucrării, precum și dreptul de a se opune prelucrării și dreptul la portabilitatea datelor sale. Condițiile detaliate de exercitare a drepturilor indicate mai sus sunt indicate la articolele 15-21 din Regulamentul RODO.
  2. Dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment – o persoană ale cărei date sunt prelucrate de către operator pe baza consimțământului exprimat [în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (a) sau al articolului 9 alineatul (2) litera (a) din Regulamentul RODO], atunci aceasta are dreptul de a-și retrage consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării efectuate pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
  3. Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere – persoana ale cărei date sunt prelucrate de către operator are dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere în modul și modalitatea specificate în dispozițiile Regulamentului RODO și în legislația poloneză, în special în Legea privind protecția datelor cu caracter personal. Autoritatea de supraveghere din Polonia este președintele Oficiului pentru protecția datelor cu caracter personal.
  4. Dreptul de opoziție – Persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment – din motive legate de situația sa particulară – prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc, în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) (interes public sau sarcini) sau (f) (interesul legitim al operatorului), inclusiv crearea de profiluri pe baza acestor dispoziții. Într-un astfel de caz, operatorul nu va mai fi autorizat să prelucreze aceste date cu caracter personal, cu excepția cazului în care operatorul demonstrează existența unor motive legitime și imperioase pentru prelucrare, care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate, sau a unor motive pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unor pretenții.
  5. Dreptul de a se opune marketingului direct – în cazul în care datele cu caracter personal sunt prelucrate în scopuri de marketing direct, persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment prelucrării datelor cu caracter personal care o privesc în scopul unui astfel de marketing, inclusiv crearea de profiluri, în măsura în care prelucrarea este legată de un astfel de marketing direct.
  6. Pentru a exercita drepturile menționate în această secțiune a politicii de confidențialitate, administratorul poate fi contactat prin trimiterea unui mesaj corespunzător în scris sau prin e-mail la adresa administratorului indicată la începutul politicii de confidențialitate sau prin utilizarea formularului de contact disponibil pe site-ul web al magazinului online.

§ 7. COOKIE-URI ÎN MAGAZINUL WEB ȘI ANALIZĂ

  1. Cookie-urile sunt mici bucăți de informații sub formă de fișiere text care sunt trimise de un server și stocate pe site-ul web al magazinului online (de exemplu, pe hard disk-ul unui computer, laptop sau pe cardul de memorie al unui smartphone – în funcție de dispozitivul utilizat de vizitatorul magazinului nostru online). Informații detaliate despre cookie-uri, precum și despre istoricul creării acestora pot fi găsite, printre altele, aici: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
  2. Modulele cookie care pot fi trimise de către site-ul Magazin online pot fi împărțite în diferite tipuri, în funcție de următoarele criterii:

Din cauza furnizorului lor:

 1. proprii (create de site-ul web al Administratorului magazinului online) și
 2. aparținând unor terțe părți (altele decât administratorul)

Din cauza perioadei de stocare a acestora pe dispozitivul persoanei care vizitează site-ul web al magazinului online:

 1. sesiune (stocată până când vă deconectați de la Magazinul online sau până când vă închideți browserul web) și
 2. permanente (stocate pentru o anumită perioadă de timp, definită de parametrii fiecărui fișier, sau până la ștergerea manuală)

Datorită scopului utilizării lor:

 1. necesare (pentru a permite buna funcționare a site-ului web al magazinului pe internet),
 2. funcționale/preferențiale (care permit adaptarea paginii web a magazinului online la preferințele vizitatorului),
 3. analiza analitică și de performanță (colectarea de informații despre modul în care este utilizat site-ul web al magazinului online),
 4. marketing, publicitate și social media (colectarea de informații despre persoana care vizitează site-ul magazinului pe internet în scopul afișării de reclame către acea persoană, al personalizării acestora, al măsurării eficacității lor și al desfășurării altor activități de marketing, inclusiv pe site-uri web separate de site-ul magazinului pe internet, cum ar fi rețelele sociale sau alte site-uri aparținând acelorași rețele de publicitate ca și magazinul pe internet).
  1. Administratorul poate prelucra datele conținute în modulele cookie atunci când vizitatorii utilizează site-ul web al magazinului online în următoarele scopuri specifice:

Scopurile utilizării cookie-urilor în magazinul online al administratorului

să identifice clienții ca fiind conectați la magazinul online și să arate că sunt conectați (cookie-uri esențiale)

memorarea produselor pe care le-ați adăugat în coșul de cumpărături în scopul plasării unei comenzi (cookie-uri necesare)

stocarea datelor din formularele de comandă completate, din sondaje sau din datele de autentificare pentru magazinul online (cookie-uri esențiale și/sau funcționale/preferențiale)

adaptarea conținutului paginii de internet a magazinului pe internet la preferințele individuale ale clientului (de exemplu, în ceea ce privește culorile, dimensiunea fontului, aspectul paginii) și optimizarea utilizării paginilor magazinului pe internet (cookie-uri funcționale/de preferință)

să păstreze statistici anonime care arată modul în care este utilizată pagina web a magazinului pe internet (cookie-uri statistice)

să afișeze și să redea reclame, să limiteze numărul de afișări ale reclamelor și să ignore reclamele pe care Clientul nu dorește să le vadă, să măsoare eficiența reclamelor și să personalizeze reclamele, adică să studieze caracteristicile comportamentale ale vizitatorilor magazinului online prin analizarea acțiunilor acestora în mod anonim (de exemplu, vizitele repetate la anumite pagini, cuvinte cheie etc.) pentru a le crea profilul și a le oferi reclame adaptate la interesele lor anticipate, inclusiv atunci când vizitează alte site-uri web din rețeaua de publicitate a Google Ireland Ltd. și Meta Platforms Ireland Ltd. (cookie-uri de marketing, publicitate și social media)

  1. Este posibil să verificați cu cele mai populare browsere web ce cookie-uri (inclusiv durata cookie-urilor și furnizorul acestora) sunt trimise în orice moment de către site-ul web al magazinului online, după cum urmează:

În browserul Chrome:

(1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma cu lacăt din stânga, (2) mergeți la fila „Cookies”.

În browserul Firefox:

(1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma scut din stânga, (2) mergeți la fila „Allowed” sau „Blocked”, (3) faceți clic pe caseta „Inter-site tracking cookies”, „Social media tracking elements” sau „Content with tracking elements”

În Internet Explorer:

(1) faceți clic pe meniul „Instrumente”, (2) mergeți la fila „Opțiuni Internet”, (3) mergeți la fila „General”, (4) mergeți la fila „Setări”, (5) faceți clic pe caseta „Vizualizare fișiere”.

În browserul Opera:

(1) în bara de adrese, faceți clic pe pictograma cu lacăt din stânga, (2) mergeți la fila „Cookies”.

în browserul Safari:

(1) faceți clic pe meniul „Preferințe”, (2) mergeți la fila „Confidențialitate”, (3) faceți clic pe caseta „Gestionați datele site-ului”.

Indiferent de browser, folosind instrumentele disponibile, de exemplu, la: https://www.cookiemetrix.com/ sau: https://www.cookie-checker.com/

  1. În mod implicit, majoritatea browserelor web disponibile pe piață acceptă stocarea de cookie-uri. Aveți posibilitatea de a determina condițiile de utilizare a modulelor cookie prin intermediul setărilor browserului dumneavoastră. Acest lucru înseamnă că puteți, de exemplu, să restricționați parțial (de exemplu, temporar) sau să dezactivați complet posibilitatea de stocare a cookie-urilor – în acest din urmă caz, însă, acest lucru poate afecta o parte din funcționalitatea magazinului pe internet (de exemplu, este posibil să nu fie posibil să se urmărească traseul comenzii prin formularul de comandă din cauza faptului că produsele nu sunt reținute în coșul de cumpărături în timpul etapelor consecutive de plasare a comenzii).
  2. Setările browserului dvs. cu privire la cookie-uri sunt relevante pentru consimțământul dvs. cu privire la utilizarea cookie-urilor de către Magazinul nostru online – în conformitate cu reglementările, un astfel de consimțământ poate fi exprimat și prin setările browserului. Informații detaliate despre cum să modificați setările pentru cookie-uri și cum să le ștergeți singuri în cele mai populare browsere web sunt disponibile în secțiunea de ajutor a browserului dvs. web și pe următoarele pagini (trebuie doar să faceți clic pe link-ul respectiv):

în Chrome browser

în Firefox

în Internet Explorer

în Opera browser

în browserul Safari

în browserul Microsoft Edge

  1. Administratorul poate utiliza Google Analytics, serviciile Universal Analytics furnizate de Google Ireland Limited (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlanda) pe magazinul online. Aceste servicii îl ajută pe Administrator să țină statistici și să analizeze traficul pe Magazinul online. Datele colectate sunt procesate de serviciile de mai sus pentru a genera statistici care să ajute la administrarea Magazinului online și la analiza traficului pe Magazinul online. Aceste date au un caracter agregat. Administratorul, atunci când utilizează serviciile de mai sus în Magazinul online, colectează date precum sursa și mediul de obținere a vizitatorilor Magazinului online și modul în care aceștia se comportă pe site-ul Magazinului online, informații despre dispozitivele și browserele de pe care aceștia vizitează site-ul, IP și domeniu, date geografice și date demografice (vârstă, sex) și interese.
  2. Este posibil ca o persoană să blocheze cu ușurință transmiterea de informații către Google Analytics cu privire la activitatea sa pe site-ul web al magazinului online – în acest scop, puteți, de exemplu, să instalați un add-on pentru browser furnizat de Google Ireland Ltd. disponibil aici: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl.
  3. În legătură cu posibilitatea administratorului de a utiliza în magazinul de pe internet serviciile de publicitate și de analiză furnizate de Google Ireland Ltd., administratorul atrage atenția asupra faptului că informații complete privind principiile de prelucrare a datelor vizitatorilor magazinului de pe internet (inclusiv informațiile salvate în cookie-uri) de către Google Ireland Ltd. pot fi găsite în politica de confidențialitate a serviciilor Google disponibilă la: https://policies.google.com/technologies/partner-sites.

§ 8. DISPOZIȚII FINALE

  1. Magazinul online poate conține linkuri către alte site-uri web. Administratorul vă încurajează să vă familiarizați cu politica de confidențialitate stabilită acolo după ce ați vizitat alte site-uri web. Această politică de confidențialitate se aplică numai magazinului de internet al administratorului.

§ 9 FORMULAR DE RETRAGERE A CONSIMȚĂMÂNTULUI DE PRELUCRARE A DATELOR – descărcați